Rölöve Kroki Cetveli Plan Çizimi

Rölöve Kroki Cetveli Plan Çizimi

 

Rölöve kroki cetveli plan çizimi günümüzde ise fotogrametri, lazer tarama gibi ölçüm teknikleri kullanılarak yapıların çok daha doğru ve detaylı bir şekilde belgelenerek arşivlenmesi mümkün hale gelmiş bulunmaktadır. Günümüzde yaşamın birçok farklı alanda ihtiyaç duyulan rölöve plan çizimleri, sağlık alanında faaliyet gösteren işletmeler açısından zorunluluk haline getirilmiş bulunmaktadır. Günümüzde il ve ilçe sağlık müdürlüğü,

  • Medikal işletmeler,
  • Eczaneler, hastaneler,
  • Fizik tedavi merkezleri,
  • Saç ekimi muayenehaneleri,
  • Klinikler,
  • Tıp merkezleri,
  • Estetik muayenehaneleri

Tıbbi cihazların yerleşimi ile ilgili detaylı bilginin gerektiği kurumların işletmeci veya sahibinden kroki cetveli rölöve talep etmektedir.

İl ve ilçe sağlık müdürlükleri, yukarıda anılan ve benzeri işletmeler veya kurumlardan yeni açılışta veya plan tadilatlarında yetkili mimarlar tarafından çizilerek imza altına alınan rölöve talep ederek, bu tür binaların yapıları ile ilgili arşiv oluşumunun elde edilmesini sağlamaktadır.

İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinin istedikleri evraklarından birisi olan Kroki Cetveli Çizimini mimarlarımız gerçekleştirmektedir. Alınan rölöve plan çizimleri eksiksiz ve yönetmeliğe uygun olarak sizlere teslim ediyoruz.

Eczane Rölövesi

Eczane rölövesi mimarlık ofisleri tarafından verilen hizmetler arasında sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşlarının rölövelerinin çıkarılması da yer almaktadır. Eczane plan çizimi gibi oldukça ayrıntı gerektiren bu tür çalışmalar, yeniden yapılandırılması gereken eczanelerin rölöve ve ölçü krokisi tasarımlarının doğru şekillendirilmesi adına oldukça önemlidir. Bu sebeple eczane rölöve çiziminin konusunda uzman mimarlar tarafından aslına uygun bir şekilde yapılması gereklidir.

Restorasyonu yapılacak veya eklemelerle yeni bir plan gerektirecek olan binaların bulundukları durumları kâğıt üzerine aktarmaya yarayan rölöve çalışmaları, projelerin doğru tasarlanması adına da oldukça önemli katkılar sağlamaktadır. Profesyonel bir rölöve çiziminde yapı için gerekli olan taşınmaz unsurlar ve bina desteklerinin de yeri belirlenmekte bu da projelerin tasarımında önem arz etmektedir.

Eczane Rölövesi Nasıl Alınır?

Eczane rölövesi nasıl alınır sorunun mimar projeler konusunda uzmanlaşmış tasarım ofisleri tarafından yapılan eczane planı çizimleri büyük bir özenle ve hassas bir çalışmayla gerçekleşmektedir. Eczane rölövesi alınırken yapılması gereken ilk işlem, planlamaya konu olan yerin bütün ölçülerinin alınarak detaylı bir şekilde kâğıda aktarılmasıdır. İkinci aşamada ölçüm işlemiyle birlikte önemli bir faktör olan fotoğraflama yapılır.

Yapılan fotoğraflama işlemi rölöve işleminin daha anlaşılır olmasını sağladığı gibi, ihtiyaç halinde bakıldığında yapının daha detaylı olarak anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Rölöve çiziminin tamamlanmasından sonraki aşamada eczanenin yapımında kullanılan malzemeler ve fotoğrafların çekim açılarıyla ilgili olarak arşivlenen notlar da eklenmek suretiyle, ihtiyaçları en üst düzeyde karşılayacak nitelikte bir eczane krokisi elde edilmektedir.

Hastane Rölövesi

Hastane rölövesi yeni yapılan veya yenilenme ihtiyacı sebebiyle mimari yapılarında değişikliğe gidilmesi planlanan hastaneler de rölöve çalışması yaptırmaktadır. Hastene  rölöve çalışması proje aşamasında yapının sahip olduğu genel hatlarının belirginleştirilmesi ve kâğıt üzerine aktarılması aşamalarını kapsamaktadır. Planlamanın yapılabilmesi adına bilinmesi gereken tüm unsurların yer aldığı rölöve çalışmalarında, taşıyıcı sistemler ve binanın değişmez unsurları belirlenmekte böylece yapılacak tasarımların çok daha doğru bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.

0 212 470 86 700 535 616 42 14

 

Hastane Rölövesi Nasıl Alınır?

Hastane rölövesi nasıl alınır genel anlamıyla herhangi bir yapının kâğıt üzerinde doğru ölçülerle planlanmasıdır. Bu sebeple diğer yapılarda olduğu gibi hastanelerde de öncelikle ölçümler yapılmalı, rölöve alınırken gerekli olan tüm ölçüm cihazları kullanılmak suretiyle detaylandırma yapılarak elde edilen bilgiler kâğıt üzerinde aktarılmalıdır. Hastane rölövesi alınırken öncelikle yapı içerisindeki tüm detayların ölçüleri hassas bir şekilde alınmalı, sonrasında dış bölümlerle ilgili ölçüm çalışmaları tamamlanmalıdır.

Hastane rölövesi alınırken bütün ölçümler eksiksiz bir şekilde alınmak suretiyle tadilat esnasında uygulanacak olan projenin detaylarıyla belirlenmesi sağlanır. Hastanenin iç ve dış ölçümlerinin detaylı bir şekilde yapılmasından ve kâğıt üzerine aktarılmasından sonra, yapının genel hatlarıyla ilgili tüm bilgilere sahip olan rölövenin daha net anlaşılabilmesi amacıyla uzman kişiler tarafından fotoğraf çekimi yapılmaktadır. Profesyoneller tarafından yapılan fotoğraflama işlemi sonrasında çekilen fotoğrafların hangi açılardan çekildiği ile ilgili bilgilerin çizim üzerinde işaretlenerek belirtilmesinden sonra rölöve daha da anlaşılır hale gelmektedir.

Hastane rölövesi alınırken üzerinde durulması gereken bir başka husus da, hastanenin yapımında kullanılan yapı malzemelerinin belirtilmesidir. Çizim üzerinde ne kadar fazla detay ye alırsa, yapının bozulma sürecinin daha net analiz edilmesi mümkün olacak ve yenileme gerektiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği belirgin bir şekilde anlaşılacaktır. Rölöve projesi çizim, yazılı belgeler ve görsel belgelerden oluşmaktadır. Çizimsel belgeler yapıyı tam olarak anlatmalı, ileriki aşamalarda kullanılabilecek niteliğe ve ölçümlere sahip olan kesit ve görünüşleri kapsamalıdır.

Rölövede yer alan görsel belgeler ise, yapının mekânsal özellikleriyle birlikte mimari, strüktürel ve bezeme özelliklerinin tamamını barındırmalıdır. Görsel beleğeler arasında yer alan fotoğraflar yapının iç ve dış yapısını gösterir nitelikte olmalı, çekildikleri yer ve yönleri plan üzerine işaretlenmelidir. Ayrıca çekilecek olan fotoğrafların bütün mekânların ayrıntılarını kapsayacak sayıda, yakın plandan ve cepheye paralel şekilde çekilmelidir.

Röleve Çizim Plan Cetveli

Rölöve çizim plan çetveli yapıların restore edilmesi, tarihi özelliğe sahip mirasların korunmasına yönelik olarak yapılan mimari çizimlerdir. Rölöve çiziminde ana gaye, restorasyonu veya düzenlemesi yapılacak olan binanın yıkılmadan onarılabilmesini mümkün kılmaktır. Rölöve çizim planı sözcük olarak yapı veya yapı guruplarının hâlihazırdaki durumunun ölçekli çizimle veya bir rapor şeklinde anlatılmasıdır. Doğal yollarla ya da doğal olmayan herhangi bir sebebe dayalı olarak zarar görmesi muhtemel olan yapıların orijinaline uygun olarak yeniden yapılabilmesine olanak sağlayan rölöve, bir anlamda o yapının tüm yönleriyle arşivlenmiş olması anlamını taşımaktadır.

Yapılan rölöve çalışmaları, uygulamaya konu edilen yapının her yönüyle kavranabilmesine olanak sağlayacak mahiyette olmalıdır. Bu sebeple her türlü, görsel bilgi ve belgeden yararlanılır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda binanın veya yapının arşivi oluşturulur. Rölöve çalışmaları içerik olarak değerlendirildiğinde 3 faklı kategoride incelenmektedir.

Basit Rölöve Nedir?

Basit rölöve nedir, geleneksel ölçüm yöntemleri kullanılarak hazırlanan bazit rölöve, sonraki çalışmalara kaynak teşkil etme amacı taşımaz. Genel bilgilerin elde edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmada ölçüler genellikle adım, kulaç, karış gibi yöntemlerle alınır.

Tespit Rölöve Nedir?

Tespit rölöve nedir, herhangi bir kültür varlığı veya taşınmazın en son teknikler kullanılmak suretiyle hazırlanan plan kesit ve görünümü tespit rölöve olarak adlandırılmaktadır. Bu tür çalışmalara yapı veya yapı gurubunun fotoğrafları da eklenmek suretiyle hazırlanan bu tür arşivleme çalışmalar, yapılacak olan tescil başvurularında kullanılmak amacıyla hazırlanmaktadır. Tespit rölövesi hizmetlerimizden faydalanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Esas Rölöve Nedir?

Esas rölöve, kültürel varlıklar, bina, bina grupları veya yapıların restore ve restitüsyon çalışmalarına kaynak teşkil etme amacına yönelik olarak hazırlanmaktadır. Yapıların veya kültürel varlıkların arşivini oluşturan belgelerin toplamı esas rölöve olarak adlandırılır. Bu tür bir çalışma, tüm ölçümler büyük bir hassasiyetle ve ayrıntılara mümkün olabildiğince yer verilerek yapılmaktadır. Diğer rölöve biçimlerinden farklı olarak esas rölöve hazırlanırken araştırma sürecinde çok daha fazla kaynağın taranmış olması gereklidir. Esas rölöve hazırlanırken mimarlar tarafından hazırlanan çizimlerin dışında fotoğraf ve video gibi yardımcı görseller de kullanılarak rölövesi çıkarılan yapı veya kültürel varlığa dair tüm bilgilere yer verilmektedir.

Geçmiş dönemlerde ağırlıklı olarak geleneksel ve klasikleşmiş ölçme ve çizim yöntemleri kullanılırken, günümüzde teknolojinin gelişimine bağlı olarak rölöve çalışmalarında kullanılan yöntemler de hızla değişikliğe uğramıştır. Geçmiş dönemlerde kâğıt, kalem kullanılarak el emeğiyle yapılan çizimler, ileri ki aşamalarda fotoğraf, video gibi görsel malzemelerle desteklenerek dijital ortamlara aktarılmıştır.